Utbildning till kriscoach

  • Sara närbild färgVill du hjälpa människor i sorg?
  • Behöver du fördjupade kunskaper och fler verktyg som gynnar läkeprocessen?
  • Ser du behov hos människor av att samtala om existentiella och andliga frågor?

Ork-idé erbjuder dig utbildning och träning för att ge professionellt stöd till människor att ta sig igenom svåra passager i livet. Det kan vara dödsfall, separationer, allvarlig sjukdom med mera.

Du kommer att kunna möta människor i akuta krissituationer, lyssna, lotsa och leda terapeutiska samtal, leda sorggrupper, fungera som stödperson i krisgrupper och kunna planera och genomföra minnesstunder, borgerliga begravningar och andra ceremonier.

Behov av kriscoach?

Människor som inte får tillräckligt stöd och där bearbetningen lämnas ofullständig, riskerar att hälsan och livskvaliteten försämras. Hela människan och hennes omgivning påverkas. För vissa människor kan ohälsan leda till långvarig sjukskrivning. Andra återgår i arbete men har tappat energi och arbetsglädje.

Som kriscoach kan du förmedla att det är möjligt att läkas, bli hel och återfå kraft och livsglädje.

Vill du bli kriscoach?

Du bör ha en eftergymnasial utbildning inom området för ”människokunskap”, vara villig att genomföra uppgifter och övningar för bearbetning av egna förluster, samt vara beredd att avsätta tid för litteraturstudier och ett examensarbete.

Hur är utbildningen upplagd?

Du behöver ha bearbetat egna förluster innan du lotsar och leder andra människor genom sin process. Därför är utbildningenuppdelad på två nivåer. Den första är din egen bearbetning i ett Ork-idéprogram som omfattar fem dagar. Den andra är en metoddel som innehåller teori och övningar fördelade på fyra workshops á tre dagar.

Utbildningen är processinriktad och bygger på 12-stegsprogrammets metodik och på en helhetssyn på människan. Den öppnar 12-stegsprogrammets verktygslåda och ger dig tillgång till kunskap, förändringsverktyg och  den gemenskap som 12-stegsprogrammet erbjuder.

Mer information finns i filen utbildningsbeskrivningen.
Kursansvarig: Sara Dahlberg Eriksson, socionom, handledare och addiktolog
Kostnad: 9.500 kr för Ork-idéprogrammet (egen bearbetning) och 7.500 kr exkl moms per work-shop för metoddelen. Kostnaden inkluderar helpension samt kursbok. Kostnad för övrig litteratur tillkommer.
Omfattning: Ork-idéprogrammet omfattar 5 dagar, Metoddelen omfattar 4 workshops á tre dagar.
Plats: Kurs- och konferensgården Villa Fridhem, Härnösand

Kontaktuppgifter: Sara Dahlberg Eriksson tel: 070 – 537 9664,  sara@ork-ide.com

Ansökningsblankett

Utbildningsbeskrivning, Kriscoach -när -var -hur

Produktblad Kriscoach